כפר ויתקין, שכונת ההרחבה.

תוכנית עח/ מק/ 160/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר ויתקין, שכונת ההרחבה.
מספר: עח/ מק/ 160/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין צדדי צפוני מ- 4.0 מ' ל- 4.0 מ' - 2.66 מ' למגורים ו- 1.58 - 0.40 מ' לחניה צמודה לפי מצב קיים.
ב. שינוי קו בנין קדמי דרומי מ- 4.0 מ' ל- 2.88 - 2.81 מ' ו- 2.81 - 4.0 מ' לפי מצב קיים.
ג. שינוי תכסית מותרת מ- 30% ל- 42% לפי מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62א(א)4 ו- 5 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
גוש: 8339, חלק מחלקה: 12.
גוש ארעי: 8980, חלקה ארעית: 36.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ מק/ 160/ 1איחוד וחלוקה בהסכמהשינוי
תוכניתעח/ במ/ 160כפר ויתקין.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2002תאריך פרסום: 31/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5123. עמוד: 347. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. עמוד: 2481. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200200828/05/2002