כפר טבע ונופש - מרכז גושי חבל שלום

תוכנית 7/ 02/ 255/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר טבע ונופש - מרכז גושי חבל שלום
מספר: 7/ 02/ 255/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח של כפר טבע ונופש הכולל 120 יח' אירוח.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור ספורט, לאירוח כפרי.
- קביעת השימושים המותרים.
- קביעת הוראות בניה: הנחיות בינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100302חלק1
100303חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255/ 8מרכז פיתחת שלוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2009
קבלת תכנית19/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010