כפר טיפולי על"ה - קרית חינוך ספיר

תוכנית 7/ 03/ 194/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר טיפולי על"ה - קרית חינוך ספיר
מספר: 7/ 03/ 194/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוסד סיעודי ע"י הקלה בקו בניין
בדרך מס' 241, שינוי ביעוד הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מקום: קרית חינוך מרחבים דרך מס' 241

גושים וחלקות:
גוש: 100213/4 חלק מחלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
213004חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 194/ 3מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3219. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/03/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1254. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2001
קבלת תכנית22/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19705/05/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200325/03/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002