כפר ימה.

תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: כפר ימה.
מספר: הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית, והבטחת
שרותים נאותים.
ב. קביעת איזורים לשימושים ולתכליות השונות הדרושות
לישוב: למגורים, לעיבוד חקלאי,לשטחי רווחה,לציבור
למסחר, לדרכים ושבילים, ספורט ובתי עלמין.
ג. קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות.
ד. השלמת שטחים בין מגרשים לא ריגולרים ו / או חלקות
המיעדים לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
לפי רשימה המצורפת A.
ה. אישור קו בנין דרך אזורית לפי התשריט.
ו. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
ישוב: ימא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8644חלק124, 13-19, 42-43
8648חלק9-108, 34
8649חלק1, 8-19, 22-233, 20-21
8650חלק30, 43, 63
8651חלק1-26, 28-4027
8652חלק1-26, 28-31, 35-3732, 34
8657חלק3-4, 7, 112, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 8מטרת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965,תכנון שטח השיפוט של המועצהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2001. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1963. שנה עברית: התשסא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/02/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1997
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1993.
פרסום להפקדה ברשומות04/02/1993תאריך פרסום: 04/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4082. עמוד: 1403. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/01/1993
קבלת תכנית06/12/1990
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1990