כפר מעוויה

תוכנית ג/ 959

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר מעוויה
מספר: ג/ 959
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת תחום הבניה בכפר והסדרת השימוש בקרקעות
שבו ע"י ייעוד שטחים למגורים, דרכים, אתרים
לבניני ציבור, מלאכה וספורט.
ב. מתן הנחיות חלוקת החלקות הקיימות למגרשים בהתאם
לתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה
כפר מעוויה שוכן כ-4 ק"מ צפונית מערבית מחיבור כביש
הכניסה לאום-אל-פחם עם כביש נחל עירון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20327חלק7-9
20331כל הגוש
20332חלק4-5, 34, 41
20352חלק13-31, 33, 35
20427כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
תוכניתג/ 522/ אהרחבת תחום בניה כפר מעוויהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1983תאריך פרסום: 06/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2880. עמוד: 657. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/1982
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1981תאריך פרסום: 09/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2726. עמוד: 2174. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1981
קבלת תכנית24/03/1981