כפר מקובליה - שכונה דרומית (אוחד עם תכנית ג / 10467 שכו

תוכנית ג/ 10466

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר מקובליה - שכונה דרומית (אוחד עם תכנית ג / 10467 שכו
מספר: ג/ 10466
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשכונת מגורים ע"י:-
1. חלוקת השטח למגרשים המיועדים למבני מגורים, תוך קביעת הנחיות ותנאים לבנית מבני מגורים והבטחת חזות שכונתית מתואמת.
2. יעוד שטחים למטרות ציבור - שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור משולבים בשטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למתקנים הנדסיים.
3. התווית מערכת כבישים ברמה מקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמקיבלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20013חלק4-6
20014חלק5-6, 14-20, 22, 31, 49-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5105חלוקת מגרשים לבניהשינוי
תוכניתג/ 2963כפר מוקבליהשינוי
תוכניתג/ 6462תכנית מפורטת מס' ג / 6462 כפר מוקיבלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3242. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 455. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית16/02/1998