כפר נטר

תוכנית חש/ 21/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר נטר
מספר: חש/ 21/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת התכנית למדידה בשטח בכדי לאפשר רשום בספרי האחוזה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8965חלק2-71
8966חלק3-27, 29-68, 70-73, 78, 85, 90-96
8967חלק2, 4-39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1971תאריך פרסום: 18/11/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1778. שנה עברית: התשלב .