כפר נטר

תוכנית חש/ 21/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר נטר
מספר: חש/ 21/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת איזור ציבור בגוש 7936 והכללתה בתכנית, חלוקת איזור בעלי מקצוע בגוש 8966 (חלקות 21 מ',22 מ',23 מ') התאמת התוכנית לתכנית מדידה של מינהל מקרקעי ישראל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7936חלק54
8965חלק2-71
8966חלק3-68, 70-73, 78, 85, 90-96
8967חלק2, 4-39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .