כפר נעורה

תוכנית ג/ 2542

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר נעורה
מספר: ג/ 2542
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדר הבניה בכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה

תיאור המיקום:
ישוב: נאעורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17057חלק1
17060חלק1-2, 4, 6
17061חלק1, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. עמוד: 178. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1979
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1978תאריך פרסום: 12/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2403. עמוד: 874. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1976
קבלת תכנית23/02/1976