כפר סאלמה

תוכנית ג/ 6931

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר סאלמה
מספר: ג/ 6931
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת היישוב צלמון המתפתח על פי התכנית ג / 2744
המאושרת,ויצירת עתודת קרקע, במטרה לענות על צורכי
הריבוי הטבעי של אנשי המקום,וליישב את אוכלוסית
הבדואים המפוזרת באזור.
קביעת אזורים לשירותי מסחר,חנוך וספורט,שירותים
בהתאם לצורכי האוכלוסיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19258חלק
19259חלק
19260חלק
19261כל הגוש
19262חלק
19404כל הגוש
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4584מרכז שרותים ובית קברות - צלמוןשינוי
תוכניתג/ 2744חלוקת מגרשים בנחל צלמוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/1993תאריך פרסום: 01/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4156. עמוד: 420. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/11/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/1992
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 832. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1990
קבלת תכנית14/01/1990