כפר סטודנטים דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר סטודנטים דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכשרת מגרש למבנים ומוסדות ציבור דיור מיוחד לסטודנטים להקמת מעונות סטודנטים ממזרח לרח' הרב אלנקווה, לצורך הקמת כפר סטודנטים והסדרת דרך גישה למתחם זה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח ללא תכנית מקומית מאושרת לאזור למבנים ומוסדות ציבור - דיור מיוחד לסטודנטים, קביעת זכויות והוראות בניה לרבות גובה המבנים והנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
האזור המזרחי של העיר דימונה ממזרח לרח' הרב אלנקווה, דרך מס' 32, ולשכונת
חכמי ישראל
קואורדינטה X 204300
קואורדינטה Y 553800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400504חלק1
400506חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4173. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4246. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/09/2006
קבלת תכנית17/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה