כפר עין א-סהלה

תוכנית ג/ 521

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר עין א-סהלה
מספר: ג/ 521
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי הבנייה בשטח הכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"העין א-סהלה

תיאור המיקום:
ישוב: עין א-סהלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20364חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/1979תאריך פרסום: 18/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2570. עמוד: 88. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/1978
פרסום להפקדה ברשומות11/11/1965תאריך פרסום: 11/11/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1229. עמוד: 295. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1962
קבלת תכנית27/11/1962