כפר פינס.

תוכנית מ/ 101/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר פינס.
מספר: מ/ 101/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד שטחים למגורים, לבניני ציבור, שטחים פתוחים
דרכים.
- קביעת שימושים והוראות בניה לכל אחד מהאזורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר פינס

תיאור המיקום:
ישוב: כפר פינס

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10069חלק41, 47
10070חלק14, 17-24, 27-3116, 26
12225חלק3-24, 26-651-2, 25, 66-68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1995תאריך פרסום: 11/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4303. עמוד: 3130. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 145. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/05/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/05/1990
החלטה בדיון בהפקדה27/03/1990
קבלת תכנית27/03/1990