כפר צבי סיטרין

תוכנית חכ/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר צבי סיטרין
מספר: חכ/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת שטח התכנית לאזורים וקביעת שימושם של
האיזורים.
ב. ביטול דרכים וקביעת דרכים אחרות במקומן.
ג. ביטול חלקות ישנות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית צבי

תיאור המיקום:
ישוב: תתת
כפר צבי סיטרין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10692חלק28, 34-3824-27, 29-30, 32-33
10700חלק13-16, 18-21, 24-27, 299-12, 17, 22-23, 28, 30, 32-33, 44, 46
12283חלק2-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1977תאריך פרסום: 02/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2328. עמוד: 1512. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1974
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1969תאריך פרסום: 20/11/1969. מס' ילקוט פרסומים: 615. עמוד: 1579. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה03/12/1968
קבלת תכנית03/12/1968