כפר קהילתי שחרות - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 147/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר קהילתי שחרות - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 147/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים,
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה, לרבות:

א. שינוי מאזור חקלאי לאזור מגורים.
ב. שינוי מאזור חקלאי לאזור מבנים ציבוריים.
ג. שינוי מאזור חקלאי לאזור נופש וספורט.
ד. שינוי מאזור חקלאי לשצ"פ.
ה. שינוי מאזור חקלאי לדרכים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
קבלת תכנית01/12/1999