כפר תעשיה מנוף

תוכנית ג/ 3408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר תעשיה מנוף
מספר: ג/ 3408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כפר תעשייה מנוף

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף

תיאור המיקום:
ישוב: מנוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק1-3
17676חלק6
19808חלק1
19809חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3067כפר תעשיה מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/1981תאריך פרסום: 06/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2733. עמוד: 2343. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1980
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2348. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1980.
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1979
קבלת תכנית03/11/1978