כרייה ושיקום שדה חצבה ב'

תוכנית 30/ 03/ 270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרייה ושיקום שדה חצבה ב'
מספר: 30/ 03/ 270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לכרייה ושיקום בתחום שמורת טבע מוכרזת,
לתקופה של שלוש שנים מיום אישור תכנית זו, תוך שמירה
על ערכי טבע ונוף, ואבטחת עקרונות כרייה ושיקום נאותים.
להשגת מטרות אלו מגדירה התכנית את גבול הכרייה,
אופן השמירה על ערכי טבע מוגנים בסביבה, הגבלות
תפעול ושלבי העבודה, טכניקות השיקום וצורת השטח
בגמר העבודה, תוך שימת דגש על שמירה על אפיק נחל חצבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםהסדרת שטח
נספחיםהסדרת שטח
נספחיםהסדרת שטח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
מקום: שדה חצבה ב' - מכרה צין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39053חלק1
39060חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 394. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2002
קבלת תכנית29/03/1999