כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"

תוכנית 6/ 03/ 169/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"
מספר: 6/ 03/ 169/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להמשך כריית חרסית באתר
כרייה קיים על-פי תכנית מפורטת מס' 169/03/6
ותכנית מס' 2/214/03/6.
2. קביעת הוראות והגבלות בבניה ובשימושי הקרקע
שבתחום התכנית ובתחומי ההשפעה הצמודים לו.
3. מתן אפשרות לכריית חרסית באופן שיושג הרכב הומוגני
המתאים לשמש חומר גלם ליצור מלט.
4. קביעת הוראות בדבר הסדרת השטח והחזרתו ליעוד
ולשימוש חקלאי ומאגר מים בתחום הכרייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: מזרחית לכפר קדמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34108חלק16, 30-31, 34, 4010, 13, 15, 17, 19, 25, 28-29, 35, 42-44, 46, 59-60, 62, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 169חרסיות נשרשינוי
תוכנית6/ 03/ 214/ 2לקבוע תנאי לקווי ביוב להולכת קולחי אזור תעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 34. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3758. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית14/03/2000