כרם מהר"ל והסביבה

תוכנית משח/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרם מהר"ל והסביבה
מספר: משח/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום כרם מהר"ל
והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח
בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרחם למקרקעי ציבור.
ו. קביעת מספר נחלות (חלקות א'), מגרשים לבעלי
מקצוע ומשקי עזר ומגרשי בניה למגורים.
ז. בטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
ישוב: כרם מהר''ל
והסביבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11783חלק
11784חלק
11786חלק
11843חלק
11844חלק
11845חלק
11846חלק
11847חלק
11848חלק
11849חלק
11992כל הגוש
11993חלק
11998חלק
11999חלק
12000כל הגוש
12001חלק
12002כל הגוש
12003חלק
12004כל הגוש
12005חלק
12006חלק
12007חלק
12008חלק
12009כל הגוש
12010כל הגוש
12011חלק
12012חלק
12014חלק
12038חלק
12044כל הגוש
12045חלק
12046כל הגוש
12047כל הגוש
12048כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 4תכנית מפורטת למושב עובדים כרם מהר"לשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות05/05/1987תאריך פרסום: 05/05/1987. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית29/01/1987