כרמי יוסף

תוכנית גז/ 157/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ 157/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות מגרשים 678,667, קביעת דרך ברוחב 7 מ'
בין שני המגרשים, לאחר שינוי הגבולות וביטול קטע דרך
(רחבת חניה).
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: כרמי יוסף
מגרשים: 667 , 678

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4843חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1994.
פרסום לאישור ברשומות16/01/1994תאריך פרסום: 16/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4183. עמוד: 1556. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1993.
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3137. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/03/1993
קבלת תכנית16/12/1992