כרמי יוסף

תוכנית גז/ 157/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ 157/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת המגרשים לתכנית מדידה. איחוד תכניות מפורטות
וחלקיות תוספת 4 מגרשים.
על תכנית זו חל תקנון של גז / 157 / 1 בתוספת השינוים
המוצעים כדלקמן.במקרא של סטיה כל שהיא התקנון המוצע יהיה הקובע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
כרמי יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4098כל הגוש
4099כל הגוש
4213כל הגוש
4837כל הגוש
4838כל הגוש
4839כל הגוש
4843כל הגוש
4848כל הגוש
4849כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1990.
פרסום לאישור ברשומות14/09/1990תאריך פרסום: 14/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3799. עמוד: 3875. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1990.
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1989תאריך פרסום: 29/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3711. עמוד: 289. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית16/07/1985