כרמי יוסף

תוכנית גז/ מק/ 157/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ מק/ 157/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין צדדי הקובע בתכנית (והמתייחס לבריכות שחיה) מ- 5 מ'
ל-2 מ' ול-0.60 מ', עפ"י סעיף 62 א-א.4 לחוק התכנון והבניה (עקב מצב
קיים של בריכת השחיה).
ב. שינוי סעיף מס' ב/1 בהוראות התכנית המתייחס לעומק הבריכה
מ-2.20 ל-2.80 מ' (עקב מצב קיים) עפ"י סעיף 62 א-א 5 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4213חלק98
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 157/ 5כרמי יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2002תאריך פרסום: 04/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5109. עמוד: 3945. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2001