כרמי יוסף

תוכנית גז/ 157/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ 157/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת איחוד וחלוקה, ויעודי שטחים לצרכי ציבור, מגורים לעובדי ציבור, שטחי ספורט ודרכים שינוי תכנית מתאר מחוזית מס' ת/מ/מ/3 ביחד עם ההוראות והתשריט לתכנון שטח לישוב חדש. תקנון זה כפוף לתקנון האגודה כל בקשת בניה חייבת אשור האגודה, לפי תקנון האגודה ונספחיו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
כרמי יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4098חלק
4099חלק
4213חלק10-11, 57
4837חלק9
4838חלק1
4839חלק
4843חלק1-2
4848חלק6-8
4849חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 157כרמי יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1983תאריך פרסום: 21/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2946. שנה עברית: התשמג .