כרמי יוסף

תוכנית גז/ 158/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ 158/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש; ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש; סגירה וביטול דרכים; הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
כרמי יוסף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4212חלק40, 45
4213חלק100
4214חלק10-11, 14, 16, 30-31, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1986תאריך פרסום: 17/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3347. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1985תאריך פרסום: 14/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3257. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית13/10/1985