כרמי יוסף

תוכנית גז/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כרמי יוסף
מספר: גז/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה, קביעת יעודים שונים, למגורים, שטחי ציבור, מגורים לעובדי ציבור, שטחי ספורט ודרכים, לפי דגם ב', לישוב חקלאי, כאשר חלוקת מגורי החקלאי, אינה צמודה לחלקה החקלאית ב. שינוי תכנית מתאר מס' ביחד עם ההוראות והתשריט לתכנון שטח ליישוב החדש ג. תקנון זה כפוף לתקנון האגודה. כל בקשה בניה חייבת אשור האגודה, לפי תקנון האגודה ונספחיו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
כרמי יוסף סמוך לתל גזר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4098חלק3
4099חלק15
4213חלק3-4, 10-12, 14-21, 35-51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 73, 75-76, 81-82, 88, 90, 92, 94, 96, 98
4837חלק9
4838חלק1
4839חלק4
4843חלק1-4
4848חלק1, 4-8
4849חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. שנה עברית: התשמא .