לאחד ולחלק חלוקה חדשה את הקרקע ללא הסכמת בעלים.

תוכנית נס/ 105/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לאחד ולחלק חלוקה חדשה את הקרקע ללא הסכמת בעלים.
מספר: נס/ 105/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע בתחום התכנית אזורים ויעודים כמפורט להלן:
א. אזור מגורים א'.
ב. אזור מגורים א' 1.
ג. אזור מסחרי.
ד. שטחים לבניני ציבור.
ה. שטחים ציבוריים פתוחים.
2. לאחד ולחלק חלוקה חדשה את הקרקע כמסומן בתשריט,
ללא הסכמת בעלים. טבלאות האיזון הן חלק בלתי נפרד
מתקנון התכנית.
3. להתוות דרכים ושבילים.
4. לקבוע זכויות בניה והוראות בינוי.
5. לקבוע הוראות בדבר פיתוח השטח.
6. לקבוע תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
ישוב: נס ציונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3750חלק15, 21-22, 24-25, 28, 38-39, 41, 43, 45-483-4, 6-13, 17-20, 26-27, 31, 33, 40, 42, 44, 54-60
3753חלק17-59, 61-70, 72-83, 85-89, 91-100
3853חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות29/07/1997תאריך פרסום: 29/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4549. עמוד: 4698. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/05/1997
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2537. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/03/1993.
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1992
קבלת תכנית18/09/1987