לאחד ולחלק מחדש,לשנות יעוד של חלק מחלקה,קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין.

תוכנית חש/ 21/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לאחד ולחלק מחדש,לשנות יעוד של חלק מחלקה,קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין.
מספר: חש/ 21/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאחד ולחלק מחדש חלקה 62 וחלק מחלקות 303 ו-307
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק, בהסכמת בעל הקרקע:
החלוקה החדשה מסדירה את שטח המגרש למגורים לבעלי
מקצוע בהתאם לקיים.
הכל ללא שינוי בסך הכל הזכויות לבניה.
2. לשנות יעוד של חלק מחלקה 62 מאזור מגורים לבעלי
מקצוע לשטח חקלאי ולאחד עם חלקה 15 הסמוכה, ולשנות
חלק מחלקות 303 ו-307 מ-ש.צ.פ ודרך מאושרת לאזור מגורים
לבעלי מקצוע ומדרך ל-ש.צ.פ.
התכנית כוללת יח"ד אחת באזור מגורים לבעלי מקצוע ו-3 יח"ד
בשני בתים באזור מגורים בנחלה - סה"כ 4 יח"ד בתחום התכנית.
3. קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8066חלק15, 62303, 307
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 21/ 16הרחבת כפר נטר.שינוי
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
תוכניתחש/ 21הרחבת דרך קיימת לשם חבור עם הכביש הראשי תל אביב- נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 129. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2022. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה23/12/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/09/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/03/2001
קבלת תכנית01/03/2001