לאפשר גישה לרכב ביח"ד אחוריות מאושרות במגרשימגורים א'

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לאפשר גישה לרכב ביח"ד אחוריות מאושרות במגרשימגורים א'
מספר: הצ/ 5/ 1/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר גישה לרכב ביח"ד אחוריות מאושרות במגרשי
מגורים א' 131 - 116 וכן להסדיר קווי בנין עפ"י הקיים
בפועל ופתרון לחניה להקמת יח"ד נוספת עפ"י הקיימות
ביתר המגרשים ע"י:
1.שינוי ייעוד קרקע משצ"פ אזור מגורים א' מיוחד לדרך
משולבת.
2.הגדלת שטחי בניה לבנייני ציבור: מ: % 60 ל-% 100
עיקרי ו-% 50 לשטחי שרות תת-קרקעיים והגדלת תכסית
הקרקע מ: % 30 ל- % 70.
3.הגדלת שטחי שרות על קרקעיים באזור מגורים א' וא'
מיוחד (במידה ולא בונים מרתף מ: 25 מ"ר לכל
יחידה ל- 37.5 מ"ר לכל יחידה).
4.שינוי קווי בנין לאזור מגורים א' מיוחד: קו בנין צדדי
מ:3 מ' ל- 2.5 מ' לבניה קיימת. קו בנין אחורי מ: 5 מ'
ל: 3 מ'.
5.קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
6. סה"כ 72 יח"ד בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק103-106, 115-134, 136-14193-102, 107-113, 135
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 55. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1469. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית05/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200824/04/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002