לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש

תוכנית ג/ 12712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש
מספר: ג/ 12712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.1 הרחבת דרך מס' 8 קיימת מ-10 מ' ל- 12 מ'.
1.2 התווית דרכים חדשות : מס' 9 חדשה במקום מס' 9 קימת (לביטול) דרך
מס' 21 והארכת דרך מס' 8.
1.3 חלוקה מחדש של שטחי מגורים ב1 ו-ב2.
1.4 הוספת 24 יח"ד מעבר לכמות המאושרת.
1.5 הקצאת שטחים ציבוריים פתוחים ע"ח שטחי מגורים.
1.6 שינוי בהוראות התכנית.
2.1 שינוי יעוד מקרקע למגורים (ב1 ב2) לשטחים ציבוריים פתוחים.
2.2 שינוי יעוד מקרקע למגורים(ב1 ב2) לדרכים.
2.3 שינוי יעוד משבילי הולכי רגל לדרכים.
2.4 ביטול דרך.
2.5 שינוי דרך משולבת קיימת לדרך מוצעת.
2.6 הגדלת שטח לשימוש מעורב: מבני ציבור, מסחר ושצ"פ ע"י ביטול דרך.
2.7 תיקון מיקום שבילי הולכי רגל לפי חלוקת מגרשים חדשה.
2.8 שינוי בהוראות התכנית לגבי אזורי מגורים ב1 ו- ב2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק1, 6, 9
18810חלק28, 37-38
18811חלק10, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 2שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 550. עמוד: 834. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2004. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3330. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2001
קבלת תכנית28/08/2001