לבון - שינוי לג/במ/146

תוכנית ג/ 13545

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לבון - שינוי לג/במ/146
מספר: ג/ 13545
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח למטרות עיקריות - מגורים, ושטחי שרות נלווים, במגרש המיועד למגורים באזור א2, באופן התואם את שטחו של המגרש לעומת הגודל הממוצע של יתר המגרשים באיזור זה.
א. הגדלת השטח הכולל המותר לבניה למטרות עיקריות ומטרות שרות.
ב. שינוי קווי בנין כדלקמן:
שינוי קו בנין קדמי מ - 5 מ' ל - 0, מתחת לפני הרחוב ולפי נספח הבינוי.
שינוי קו בנין צידי מערבי מ - 3 מ' ל - 0 מתחת לפני הרחוב ולפי נספח בינוי.
ג. הוספת קומה חלקית, תת קרקעית, מבלי לשנות את הגובה המותר במטרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1819. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2782. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2003
קבלת תכנית01/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301413/08/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300405/02/2003