לגיטימציה למבנה משק חקלאי לגידול בע"ח, מפטמה לבקר ולצאן לבשר, דיר אל אסד

תוכנית ג/ 16590

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לגיטימציה למבנה משק חקלאי לגידול בע"ח, מפטמה לבקר ולצאן לבשר, דיר אל אסד
מספר: ג/ 16590
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה משק חקלאי לגידול בע"ח - מפטמה לבקר וצאן לבשר, על בסיס גידול יבש.

עיקרי ההוראות:
הגדלת תכסית בנייה עד 12.000 מ"ר.
הגדלת גובה בנייה במקום הנמוך עד 4.50 מטר, במקום הגבוה (קודקוד הבניין) עד 8.0 מטר, ובמרכז מזון גובה הגג עד 9.0 מטר.
הריסת מבנים קיימים בשטחים ציבורים.
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה - מרווחי בנייה, גובה בניינים.
הנחיות בינוי.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
קביעת השלבית והנחיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18819חלק70
18820חלק3866
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10759שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-דיר צאן, דיר אל אסדשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5688. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6785. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2006
קבלת תכנית19/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה