לגיטימציה למכולת בתןך מגרש מגורים

תוכנית ג/ 12719

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לגיטימציה למכולת בתןך מגרש מגורים
מספר: ג/ 12719
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת חנות מכולת שכונתית בשטח עיקרי של 50 מ"ר בנוי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד חלק מהשטח ממגורים ג' למסחר.
חלוקה חדשה עפ"י היעודים החדשים.
הגדרת זכויות הבנייה ביעודים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18018חלק37105-106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 849תכנית מתאר -עכושינוי
תוכניתג/ 5431הגדלת אחוזי בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1069. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 441. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2001
קבלת תכנית02/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401114/07/2004