לגיטימציה לפי סעיף 137 לחוק התיכנון והבניה בערבה

בקשה ועדה מקומית 19382/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לפי סעיף 137 לחוק התיכנון והבניה בערבה
מספר: 19382/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לשינוייםק.מרתף מתחת לק.קרקע היתר על הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19382חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007