לגליזציה ליחידות אירוח וזכויות בניה, מושב נתיב השיירה

תוכנית ג/ 17721

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לגליזציה ליחידות אירוח וזכויות בניה, מושב נתיב השיירה
מספר: ג/ 17721
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית שינוי יעוד שטח ממגורים בישוב חקלאי לשטח מגורים ואירוח כפרי

עיקרי ההוראות:
שינוייעוד משטח מגורים בישוב כפרי לשטח מגורים ואירוח כפרי
קביעת תכליות המותרות לכל יעוד
שנוי יעוד מבנה מגורים לשני חדרי אירוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנתיב השירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19944חלק836
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5135חלוקת מגרשים מחדש נתיב השיירה, קבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/11/2008
קבלת תכנית14/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200900216/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900105/01/2009