להחיל את תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה ותכנית כס/ 1/ 1/ מ על תיקוניה

תוכנית כס/ ב/ 2/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להחיל את תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה ותכנית כס/ 1/ 1/ מ על תיקוניה
מספר: כס/ ב/ 2/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להחיל את תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה ותכנית כס/ 1/ 1/ מ על תיקוניה על מגרשים 50/20, 50/21, חלק מחלקה 50 בגוש 7606 באיזור מגורים ב' - ג' שבתכנית מתאר כס/ במ/ 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7606חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 1/ 1/ מהוראות לבניית מרתפים ומחסניםשינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גגגגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 814. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2521. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2001
קבלת תכנית22/10/2001