להסדיר ולמסד תוכניות בנין עיר שונות בתחום התוכנית

תוכנית רח/ 400/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: להסדיר ולמסד תוכניות בנין עיר שונות בתחום התוכנית
מספר: רח/ 400/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר ולמסד תוכניות בנין עיר שונות בתחום התוכנית כדלקמן: א) כל התוכניות שהיו בעבר אזור מגורים ב' יישארו אזור מגורים ב'. ב) כל התוכניות שהיו בעבר על פי תוכנית ר/6 אזור מגורים יהיו על פי תוכנית זו אזור מגורים ב'. ג) מתן תוקף חוקי לממצאים עובדתיים בשטח כחזיתות מסחריות. ד) קביעת מגרש 53 בגוש 3704 כאזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
הרחובות:מרגולין,חי"ש,פלמ"ח,הבריגדה,חיים סירני,ויסברג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק243, 245
3700חלק23, 53, 57-59, 61-64, 70-73, 91-93, 98-101, 119-121, 130-134, 152, 157, 159-162, 180, 282, 289, 295, 332-333
3704חלק120, 253, 322, 327-335, 344, 346-348, 350-357, 359, 362, 376, 384-388, 390-396, 400, 402, 410, 414-419, 421-423, 427, 515, 629, 673-675
3705חלק32, 37, 290-292, 344, 502, 507, 512, 531, 618, 623, 625
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1983תאריך פרסום: 29/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3009. שנה עברית: התשמד .