לחלק את הקרקע הנ"ל להתווית דרכים, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים

תוכנית נס/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לחלק את הקרקע הנ"ל להתווית דרכים, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים
מספר: נס/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את הקרקע הנ"ל להתווית דרכים, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים לבנינים ציבוריים, מסחריים ושטחים פנויים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
נס-ציונה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3641חלק56-145, 147-155, 323, 368
3642חלק27
3644חלק94-96, 115, 146
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1958תאריך פרסום: 14/12/1958. מס' ילקוט פרסומים: 635. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1958תאריך פרסום: 20/02/1958. מס' ילקוט פרסומים: 585. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית20/02/1958