לחלק השטח למגרשי בניה לשטח בניני צבור ושטח צבורי פתוח להרחיב דרכים קיימות.

תוכנית גמ/ 706

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לחלק השטח למגרשי בניה לשטח בניני צבור ושטח צבורי פתוח להרחיב דרכים קיימות.
מספר: גמ/ 706
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק השטח למגרשי בניה לשטח בניני צבור ושטח צבורי פתוח להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות הכל לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1965תאריך פרסום: 19/08/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1205. שנה עברית: התשכה .