לחלק השטח למגרשי בניה, לקבוע שטחים ציבוריים ובניני ציבור.

תוכנית ממ/ 1064

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לחלק השטח למגרשי בניה, לקבוע שטחים ציבוריים ובניני ציבור.
מספר: ממ/ 1064
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לחלק השטח למגרשי בניה.
2. לקבוע שטחים ציבוריים ובניני ציבור.
3. להתוות דרכים חדשים ולהרחיב דרכים קיימות. 4. לבטל דרכים קיימות.
5. לקבוע קווי בנין למבנים קיימים לפי הקיים.
6. לקבוע חזית מינימלית למגרשים 60/260/1 ,60/3 , לפי הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק1-3, 57-61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/09/1979תאריך פרסום: 20/09/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2566. שנה עברית: התשלט .