לחלק השטח למגרשי בניה, שטח לבניני צבור, להרחיב דרכים קיימות הכל לפי התשריט.

תוכנית ממ/ 623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לחלק השטח למגרשי בניה, שטח לבניני צבור, להרחיב דרכים קיימות הכל לפי התשריט.
מספר: ממ/ 623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק השטח למגרשי בניה, שטח לבניני צבור, להרחיב דרכים קיימות הכל לפי התשריט, הקלה ברוחב חזית מגרשים 2 3 ,, שני מבנים נפרדים חלקה 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1974תאריך פרסום: 10/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1994. שנה עברית: התשלד .