ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.

תוכנית מח/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.
מספר: מח/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.
ב. ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות
תומכים, קירות אקוסטים, סוללות עפר. וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות ומחלפים.
ה. הריסת מבנים.
ו. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת
מפגעי רעש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא
מרכזדרום השרוןדרום השרון
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6407חלק2-6, 42-43, 45-48, 50, 52-53, 55, 60, 79-80, 82-86, 88-89, 110-111, 135-139
6408חלק1-11, 13-14, 16, 23-29, 31-35, 52, 58-63, 65-75, 86-89, 91, 94-96, 101-102
6426חלק331, 633, 685, 691, 823, 842, 9517, 9-10, 42, 45, 48-56, 172-174, 177-178, 181, 269-274, 278, 303, 308, 328-329, 541-550, 555, 632, 684, 690, 822, 841, 862-863, 879, 952
6427חלק33, 394, 397, 440-444, 613
6439חלק256, 44761-62, 73-74, 89, 251-252, 254-255, 404-405, 407, 446, 448-450
6447חלק59-61, 63-69, 93-94, 104-110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 54/ ב.שינוי
תוכניתמח/ 54/ דדרך מס' 531.שינוי
תוכניתמח/ 54/ גכביש 531 - רכבת תת קרקעיתשינוי
תוכניתמח/ 113רכבת פרברים: ת"א, פ"ת, הוד השרון, כ"ס, תוואי המסילה בקטע בין כביש מס' 4 ושינוי
תוכניתהר/ 113/ 2תחנת רכבת סוקולובשינוי
תוכניתכס/ 1/ 1תכ' מתאר כ"סשינוי
תוכניתכס/ 204תכנון כוללשינוי
תוכניתכס/ 1/ 22פתיחת דרכים חדשות ןקביעת שצ"פשינוי
תוכניתכס/ 418קביעת בינוי במגורים ב'שינוי
תוכניתכס/ 3/ 42קביעת שצ"פ, אזורים שונים, ואורהות בניה באזורים שוניםשינוי
תוכניתכס/ 22/ 4הרחבת דרכים קיימות, חלוקת השטח לאזורים, ושצ"פים ירשמו על שם עיריית כ"סשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 21. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט11/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2961. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח19/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/05/2002
קבלת תכנית25/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801822/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200800427/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200702408/07/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603003/09/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200600926/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200503028/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403027/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200402612/09/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200402301/08/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40730/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301831/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47019/06/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16317/02/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300115/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201219/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית