ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

תוכנית עח/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
מספר: עח/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק
התכנון והבניה תשכ"ה-1965 וחוק הגנים הלאומיים
ושמורות טבע תשכ"ג- 1963
2.לדאוג לתנאים נאותים להמשך קיומו של החי והצומח
בנחל וסביבתו.כל כרייה זיפזיף וחול וכל חציבת כורכר
אסורה בתחום שטח התכנית .
התקנת שלטי פרסומת אסורה בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
גן לאומי נחל אלכסנדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק
8338חלק
8339חלק
8350חלק
8351חלק
8352חלק
8385כל הגוש
8386כל הגוש
8387חלק
8388חלק
8390חלק
8391חלק
8392חלק
8393חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/1970תאריך פרסום: 19/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1674. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית17/03/1967