ליצור קשר מיוחד שבו נוסף ליעוד המקורי תותר כרית חול וחמרה לתקופה עד 5 שנים

תוכנית עח/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ליצור קשר מיוחד שבו נוסף ליעוד המקורי תותר כרית חול וחמרה לתקופה עד 5 שנים
מספר: עח/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור קשר מיוחד שבו נוסף ליעוד המקורי תותר כרית
חול וחמרה לתקופה עד 5 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8216חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1974תאריך פרסום: 15/08/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2038. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית06/01/1971