למחיקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית למחיקה 057

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית
שם: למחיקה
מספר: למחיקה 057
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה למגורים