למחיקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית למחיקה 066

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית
שם: למחיקה
מספר: למחיקה 066
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה למגורים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/05/2006