למחיקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית למחיקה 070

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בפני ועדה מחוזית על החלטת ועדה מקומית בענין היטל השבחה במועצה אזורית
שם: למחיקה
מספר: למחיקה 070
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתוספת בניה למגורים