לקבוע אזור מגורים, משקי עזר, בניני צבור, צבורי פתוח וחקלאי

תוכנית בר/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לקבוע אזור מגורים, משקי עזר, בניני צבור, צבורי פתוח וחקלאי
מספר: בר/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים, משקי עזר, בניני צבור, צבורי פתוח וחקלאי להתוות דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהנטעים

תיאור המיקום:
נטעים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3643חלק2, 28-73, 77-79
3736חלק1, 3, 5, 9-15
3737חלק1, 4, 9, 11, 13-18
3738חלק1, 4, 6-11
3739חלק1-15, 24, 28-31, 33, 40-89, 92, 94-95, 98-99, 149-155, 157-223
4069חלק7-8, 16-18, 22-25, 28-31
4070חלק23-25
5271חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/1967תאריך פרסום: 28/09/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1396. שנה עברית: התשכז .