לקבוע אזורים למגורים,לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות

תוכנית עח/ 17/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקבוע אזורים למגורים,לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות
מספר: עח/ 17/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לקבוע אזורים למגורים,לבניני חברה, למחסנים ומבני
צריכה,למבני משק חקלאי,לתעשיה ומלאכה.
ב.לקבוע דרכים חדשות ולבטל או להרחיב דרכים קיימות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת חיים מאוחד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7918חלק1
7919חלק1
7925חלק1
8374חלק24-25, 32
8375חלק1-2
8376חלק5-263-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית07/03/1970