לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.

תוכנית בר/ 152/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.
מספר: בר/ 152/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
ישוב: בית חנן
גוש 3742 בשלמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3739חלק100-149
3740חלק1-69
3742כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3309. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים14/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2000
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1999תאריך פרסום: 04/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4818. עמוד: 1036. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה09/08/1999
קבלת תכנית17/06/1999