לקיה - פלח דרום מזרחי

תוכנית 7/ 02/ 504

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לקיה - פלח דרום מזרחי
מספר: 7/ 02/ 504
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת 3 שכונת מגורים חדשות הכוללות כ- 2250 יחידות למתן מענה לגידול האוכלוסייה הצפוי בישוב ולפיתרון בעית הפזורה הבדואית.
ב. שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזורי מגורים, לבנייני ציבור, לשטח פתוח ציבורי ולדרכים וכיו"ב.
ג. חלוקת שטח התכנית למגרשים וקביעת יעודי הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בניה לרבות זכויות בניה, וקביעת עקרונות מנחים לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. קביעת הוראות להבטחת תנאים נאותים בכל הקשור לאיכות הסביבה לרווחת האוכלוסיה.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית לרבות קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה מקומית לקיה ומועצה אזורית בני שמעון

גושים וחלקות:
גוש 100217/1 חלק מחלקה 1
גוש 100217/8 חלק מחלקה 1
גוש ארעי 100217
גוש 100218/1 חלק מחלקה 8

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3546. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/02/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות01/09/2008
הוגשו התנגדויות21/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2608. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/06/2006
קבלת תכנית22/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים134908/02/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41408/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800818/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800526/05/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52407/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26819/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600505/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה